Већ готово два века под овим кровом се негује традиција образовања. У историји школства ова школа ће остати запамћена и као „прво основно школско здање на спрат“ изграђено током 1814. и 1815. године, за потребе школовања тада 405 немачке деце. Касније, у складу са потребама, образују се ученици млађих узраста, једно време је ту смештена Учитељска школа, средња економска, али за савременике она је позната као Основна школа „Олга Петров-Радишић“ која је основана 15.06.1955. године решењем Секретаријата за опште послове НОО Вршац. Школа је радила у улици Ж. Зрењанина 18 и Стеријиној 107. Прва седница Наставничког савета одржана је 2.09.1955. године. На овој седници на предлог учитељице Милене Бошковић, школа је добила назив “Олга Петров – Радишић“. Управитељ новоосноване школе био је Радак Вељко, а његов заменик Бошковић Милена. У школи је било 12 одељења нижих разреда. Настава се одвијала у две смене пошто су коришћене просторије заједно са гимназијом на румунском наставном језику.

 

У лето 1956. године расформирана је Румунска гимназија и нижи разреди те гимназије припојени су основној школи. Тако је она прерасла у осмољетку. У школи је било 19 одељења са 485 ученика.

 

У лето 1957. године дошло је до спајања основне школе “Олга Петров – Радишић“ и вежбаонице Учитељске школе. За директора је постављен Жива Сфољан, а за заменика Велимир Радак. Школа је имала 35 одељења са укупно 1023 ученика.

 

На основу одлуке Владе Републике Србије број 022-2971/95 објављене у “Службеном гласнику“ РС број 49/95 и одлуке Школског одбора ОШ“Олга Петров-Радишић“ из матичне школе издвојила се ОШ“Младост“ са 24 одељења од првог до осмог разреда.

 

Од 1996.године ОШ“Олга Петров-Радишић“ је школа са преко 900 ученика, распоређених у 42 одељења. У матичној школи, са седиштем у Вршцу, ради 35 одељења, а у насељеним местима Стража, Месић, Јабланка и Сочица 7 комбинованих одељења од првог до четвртог разреда. Настава се изводи на српком и румунском наставном језику и једина је двојезична школа у граду.

 

Школске 2005/06. године школа је славила свој јубилеј – 50 година рада.

 

Школом руководи директор Кемпјан Маризел. Данас школа има 423 + 5 предшколаца у издвојеном одељењу школе у Стражи. У матичној школи, са седиштем у Вршцу, ради 22 одељења, а у насељеним местима Стража, Месић, Јабланка и Сочица 6 комбинованих одељења од првог до четвртог разреда.

 

Стручна заступљеност је врло висока а професионално искуство солидно, што чини добру претпоставку за успешну реализацију образовно-васпитних задатака школе.наша установа броји 77 запослених, од чега је највећи број наставника предметне и разредне наставе. Унапређивању и квалитетнијем остваривању васпитно-образовног процеса допринос даје и рад педагошко-психолошке службе школе, као и библиотекара и медијатекара. У школи ради и секртетар, рачуновођа, администаривни радник и 11 помоћних радника.

 

Свој рад школа прати и вреднује кроз успех ученика у учењу, њиховом даљем напредовању на вишим нивоима школовања, а и резултатима у оквиру такмичења у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и других организатора на различитим нивоима од локалних до међународних.

 

 

Директор школе

Маризел Кемпјан